[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[مهر:] محرمانه

تاریخ ١٨ بهمن ۶۰

شماره ۳۵۴۷/م

پیوست

وزارت امور اقتصادی و دارائی

اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان گرگان

بسمه تعالی

سازمان

شرکت

اداره

فرمانداری گرگان

 

پیرو شماره /٢٨٩٠/م مورخ ۵  دی ۶۰ بلحاظ تصمیم ‌گیری هماهنگ بر اساس موازین شرعی و لایحه بازسازی نیروی انسانی در سراسر کشور اجرای بخشنامه اخیرالذکر راجع به شاغلین فرقه ضاله بهائیت نافذ ولی در مورد بازنشستگان و مستمری بگیران موقوف گردد.%

مرتضی حاجی- سرپرست استانداری مازندران

۱۰۴۳/م [تاریخ:] ٢٨ بهمن ۶۰

رونوشت پیرو نامه شماره ٩٣٧/م مورخ ٢٠ دی ۶۰ جهت اطلاع و رعایت مراتب به اداره امور اقتصادی و دارائی گرگان ارسال میگردد.

فرماندار شهرستان گرگان- عابدینی

رونوشت جهت اطلاع و اجرا و رعایت مراتب بالا به خانم میر قاسمی مسئول بازنشستگان ابلاغ میگردد.%

اسماعیل ستوده

ذیحساب و رئیس و [ناخوانا] کل امور اقتصادی و دارائی گرگان

[امضا]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۶/م—٢  اسفند۶۰

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]