[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[مهر:] محرمانه

تاریخ ١٨ بهمن ١٣۶۰

شماره ۳۵۴۷ / م

پیوست

وزارت امور اقتصادی و دارائی

اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان گرگان

بسمه تعالی

سازمان

شرکت

فرمانداری گرگان

اداره

 

پیرو شماره /٢٨٩٠/  م مورخ ۵ دی ١٣۶۰ بلحاظ تصمیم ‌گیری هماهنگ بر اساس موازین شرعی و لایحه بازسازی نیروی انسانی در سراسر کشور اجرای بخشنامه اخیرالذکر راجع به شاغلین فرقه ضاله بهائیت نافذ ولی در مورد بازنشستگان و مستمری بگیران موقوف گردد.%

مرتضی حاجی- سرپرست استانداری مازندران

 

۱۰۴۳ / م  -[تاریخ:] ٢٨ بهمن ١٣۶۰

رونوشت پیرو نامه شماره ٩٣٧/  م مورخ ٢٠ دی ١٣۶۰ جهت اطلاع و رعایت مراتب به اداره امور اقتصادی و دارائی گرگان ارسال میگردد.

فرماندار شهرستان گرگان - عابدینی

 

رونوشت جهت اطلاع و اجرا و رعایت مراتب بالا به خانم میر قاسمی مسئول بازنشستگان ابلاغ میگردد.%

اسماعیل ستوده

ذیحساب و رئیس و [ناخوانا] کل امور اقتصادی و دارائی گرگان

[امضا]

 

[یادداشتهاى دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۶/  م — ٢ اسفند ١٣۶۰

١٨/  ۴ – ١١ فروردین ١٣۶١ آرشیو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]