[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

اداره تلگرافی دولت علیه ایران

 

نمونه نمره ۱۶

نمره کتاب: ۱۶

 

از کاشان به ط [طهران]

نمره قبض: ۵۴۰

نمره تلگراف: ۴۴

عدد کلمات: ۹۷

تاریخ اصل: ۱۶

 توضیحات: دولتی

تاریخ وصول: ۱۷ میزان

اسم گیرنده: لایق

 

مقام منیع وزارت جلیله داخله دامت شوکته راجع بمدرسه وحدت بشر امریهٔ ۱۶ میزان تلگرافی نمره ۳۵۰۰ از وزارت جلیله معارف و صنایع مستظرفه بحکومتی رسیده که نظر باختلاف مابین اهالی و انها تغییراسم و معلمین را داده و ختم اینکار را اطلاع دهد  بنده هم فوراً مراجعه به رئیس معارف نموده که مفاد تلگراف بوزارت جلیله را بموقع اجرا گذاشته و مواد تلگراف را هم برای اطلاع ایشان ارسال نموده منتظر دستور و امر وزارت متبوعه هستم.

[تاریخ:] ۱۶ میزان [شماره:] ۸۱۸

[امضاء و مهر:] سردار شجاع

 

[یادداشت دستنویس پائین صفحه:] اداره جنوب؛ ۱۸ میزان

[مهر]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]