[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

ادارۀ تلگرافی دولت علیه ایران

تلگرام

نمونه نمره: ۱۶

نمره کتاب:-----

 سنه ۱۳۹

 

از ----- به -----

 نمره قبض: -----

نمره تلگراف: -----

عدد کلمات: -----

تاریخ اصل: -----

توضیحات -----

تاریخ وصول: ۱۸ میزان

اسم گیرنده:-----

 

[ناخوانا] کاشان ۱۸ میزان مدرسه وحدت بشر که یکی از مدارس معروف کاشان و چندین سال است مفتوح و دایر بوده بواسطه بعضی مناقشات و اغراض نظیر [ناخوانا] خواسته که تغییر وضع داده و تحویل اداره معارف  بدهند. از قرار مذکور بسبب [ناخوانا] شاگردهای این مدرسه سرگردان و متفرق شده اند. سردار شجاع

 

[حاشیه پائین صفحه:] اداره جنوب؛ شعبه مطبوعات ۲۰ میزان  - سواد بوزارت معارف

سواد نوشته شد.[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]