[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره -----

تاریخ ٢٢ آبان ۶۱

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

سرپرستی مدارس ایران در امارات عربی

بسمه تعالی

 

گواهی می‌شود

آقای فرهاد فرنگ پور بعلت اینکه جزو فرقه بهائیت بوده و در قانون اساسی ایران دینی نیست که جزو ادیان رسمی شناخته شود و تنها ادیان (اسلامی- مسیحی - یهودی -زردشتی) رسمیت دارند لذا ثبت‌نام مشارالیه در مدارس جمهوری اسلامی ایران مجوزی ندارد.

نعمت‌الله فرهنگ

سرپرست مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]