[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره: -----

[آرم]

وزارت داخله

 

رونوشت: گزارش دائره آگاهی اداره شهربانی شماره: ۷۸ مورخه: ۹ خرداد ۱۳۱۷ وزارت /اداره: که اصل آن بشماره: ---- ثبت شد.

وزارت/اداره: که اصل آن بشماره:------ ثبت شد

 

محرمانه

گزارش – حسبالامر راجع به چندین مبلغین بهائی که در آتیه نزدیک مجالس تشکیل و اشخاصی را برای سخنرانی دعوت مینمایند معروض میدارد در این موضوع کاملاً بازجوئی بعمل آمد تاکنون بواسطه اینکه از طرف شهربانی از تظاهرات آنها جداً جلوگیری نموده تا امروز مجالس تشکیل نگردیده چند یوم قبل ابراهیم آذرمیر که یکی از مبلغین بزرگ بهائیها است از شیراز بکاشان وارد و چند شب در منزل [خرمی] مهمان بوده موقع حرکت چند نفری از بهائیها در منزل مشارالیه بعنوان مشایعت رفته بودند موضوع سخنرانی و تبلیغ اشخاص نبوده یکنفر مبلغ دیگر هست عبدالحسین فرزند شیخالعراقین موسوم بفاضل و مدت چهار سال است در کاشان بدون تظاهر در مسافرخانه بهائیها سکونت دارد و مسافرخانه مزبور بواسطه آنکه همیشه تحتنظر مامورین است مطلقاً اشخاص آمد و رفت نمیکنند و هنوز مجالس سخنرانی تشکیل نشده با این وصف فعلاً دستورات لازمه داده شده و موضوع تحت‎نظر است - رونوشت برابر اصل است که بایگانی گردید - امضاء - رونوشت برابر رونویس است که از اداره شهربانی فرستاده شده.

رونوشت برابر با اصل است. بیگدلی ۱۳ تیر ماه ۱۳۱۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]