[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

دفتر نخستوزیر

 

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

پیوست: -----

پاکنویسکننده: ملک

 

تاریخ نوشتن: ۱۲ تیرماه ۱۳۲۳ تاریخ پاکنویس: ۱۷ تیرماه تاریخ ثبت: ----- ماه: -----

 

جناب آقای وزیر کشور

آقای صدریه نماینده شاهرود نامه بتاریخ ۷ تیرماه ۱۳۲۳ راجع بلزوم تغییر آقای رضا کوثر فرماندار شاهرود در اثر شکایاتی که از نامبرده رسیده باینجانب نوشته و از قرار معلوم رونوشت هم برای جنابعالی فرستادهاند خواهشمند است موضوع را در نظر گرفته و اقدامی را که صلاح و مقتضی میدانند معمول فرمایند. نخست‎وزیر

[امضاء] ۱۴ مرداد ماه ۱۳۲۳

 

[یادداشت در حاشیه صفحه] به امضای جناب آقای نخست وزیر

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]