[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

کاشان

)مدرسۀ مبارکۀ وحدت بشر(

[اسم مدرسه به زبان فرانسه]

الی: ----- نمره: -----

تاریخ: ۶ صفر ۱۳۴۰ [١٧ مهر ١٣٠٠]

 

مقام منیع وزارت جلیله معارف دامت رفعته

بعد از اینکه دست معدودی اهل غرض از اشتباه کاری بدربار دولت در باب مدرسه وحدت بشر و تعرضات دیگر کوتاه شد دست بدسائس و وسائل دیگر زده و مجدداً در مقام هتک نظام و تحریک هرج و مرج هستند حضرت آیةالله آقای ملاحبیبالله مدظله العالی و سایر حجج اسلام را در موضوع مدرسه حرفی نیست چنانچه رسماً هم اعلان کردند و امر بکار زدن و اخطار عمومی فرمودند که تحریکات بر علیه مدرسه ابداً از جانب ما نیست بلکه معدودی مثل آ سید احمد [ناخوانا] و سید آ محمود روضه خوان و غیره باغراض مختلفه محرک فساد هستند و عامل عمده ئی که مدخلیت کثیری در تجری مدعیان مدرسه یا محرکان انقلاب دارد اغماض رئیس معارف کاشان است که با وجود تفتیش های عمیقه و امتحانات علنیّه که از مدرسه نموده و در حضور محترمین و نمایندگان دولتی در خود مدرسه تصدیق باستقامت و اسلامیت پروگرام مدرسه بلکه تقریظ زیاد نسبت بترقیات اطفال و توجه معلّمین نمودند مع ذلک در مجامع مغرضین اظهار همراهی بلکه تحریص بر مزاحمت مدرسه مینمایند. از نقطه نظر حقیقتگوئی بدون هیچ سابقه طرفیت و مناقشهئی عرضه میدارم که امروز تغییر مأموریت ایشان بمحل دیگر و نصب یکنفر بیطرف وظیفه شناس معارف پروری بسیار مفید و دخیل در اسکات این مذاکرات و امنیّت شهر است دیگر صلاح مملکت خویش خسروان دانند ایّام معارف پروری و جلالت بکام باد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]