[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] یکشنبه بیست و پنجم مرداد ماه ۱۳۶۰

[شماره:] ۱۶۵۰۲

[صفحه:] ۳

 

متن لایحه قانونی بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت

خوانندگان عزیز

قسمت اول متن لایحه بازسازی را که کلیات آن در مجلس از تصویب گذشت، روز گذشته خواندید، قسمت دوم این لایحه امروز از نظرتان میگذرد.

سرویس پارلمانی...

...ماده ۱۸ – علاوه بر جرائم مقرر در مواد قبل موارد زیر نیز مشمول قانون بازسازی نیروی انسانی خواهد شد.

۱- عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شدهاند و یا عضویت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی باشد...

...ماده ۲۶ – ارتکاب جرائم زیر موجب انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود...

...۸- عضویت فرقه ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شدهاند و یا عضویت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی باشد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]