[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بانک ملّی ایران

شرکت سهامی با سرمایه سیصد میلیون

مرکز: تهران

 

تاریخ: ۲۶ آذر۱۳۲۳

شمارۀ: ۳-۸۳۱۴

 

وزارت کشور

شعبهٴ این بانک در آباده بر اثر دریافت نامه‌ای از آقای شریف‌الواعظین دایر به لزوم انفصال آقای عسکرپور کارمند آن شعبه شرحی به فرمانداری آباده نوشته و رونوشت آن و همچنین رونوشت نامهٴ آقای شریف‌الواعظین را به ادارۀ مرکزی فرستاده است. اینک با ارسال رونوشت نامه‌های مزبور، متمنّی است به منظور جلوگیری از پیش‌آمدهای احتمالی به فرمانداری شهرستان آباده دستور مقتضی صادر و نتیجه را به این بانک اعلام فرمایند. موجب نهایت امتنان خواهد بود.

 

بانک ملّی ایران

[امضاء ناخوانا]

 

[دستنوشته ۱:] سیاسی، یک برگ پیوست، ۲۶ آذر۱۳۲۳

[دستنوشته ۲:] به استانداری، رونوشت به بانک.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]