[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان کاشان

[تاریخ:] ۲۶ تیر ۱۳۲۴

[ شمارۀ:] ۵۵۲۱

 

ادارۀ فرمانداری کاشان

عطف به نامهٴ شمارۀ ۱۶۹۰ – ۲۴ تیر ۱۳۲۴ به طوری که ذیل شمارۀ ۵۴۱۹ – ۲۶ تیر ۱۳۲۴ اعلام گردیده، استوار مزبور بازرس اعزامی از گردان متبوعه بوده که عدّه[ای] را جلب و به کاشان آورده و تقاضای تعقیب و اخراج آنان را از قریهٴ آران نموده است. در خاتمه برای استحضار خاطر عالی اشعار می‌دارد که اصلاح این قضیّه موجبات منع تعقیب موضوع یا مرتکبین آن‌ را فراهم نساخته و چون پرونده به دادسرا ارسال و به مقامات متبوعه گزارش گردیده، ممکن است دستور تعقیبات دیگری نیز صادر گردد، علیٰ‌هذا متمنّی است مقرّر فرمایند چنان‌چه بنا‌بر مقتضیات سیاسی موضوع بایستی بلا تعقیب بماند، مراتب را کتباً اعلام دارند تا اقدام شود.

 

رییس ژاندارمری کاشان، ستوان یکم شهرابی

رونوشت برابر اصل است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]