[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت داخله

 

نمره: ۱۱۲

 

مراسله وزارت معارف و ضمایم آن راجع بمدرسه وحدت بشر کاشان از نظر مبارک میگذرد. تعقیب این مطلب در اینموقع خالی از زحمت و اشکال بنظر نمی‌آيد هر نوع مقرر می فرمایند اقدام بعمل آمده جواب وزارت معارف داده شود ۱۰ حمل ۱۳۰۰

 

 

[یادداشت دستنویس زیر نامه:] بوزارت معارف بنویسید که این قضیه سابقه طولانی در این ولایات دارد و تعصب جدی ممکن است به امنیت محل زحمت دهد ولی این وزارتخانه اسناد کم ندارد  اگر دفعه دیگر در این خصوص مرقوم دارید بدون ملاحظه امر به اجرا دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]