[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج

 

شماره -----

تاریخ -----۱۳۶

پیوست -----

 

خدمت برادر عشقی

ضمن سلام به عرض میرسانم خواهر نوشین جاهی را به علت منصوب بودن به فرقه بهائیت ثبت‌نام نکردیم [ناخوانا] اگر مسئله غیر از اینست لطفاً کتباً مرقوم فرمائید.

مسئول مجتمع – [ناخوانا]

[مهر]

[امضا]

۲۶ شهریور ١٣۶٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]