[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۱۸ فروردین ماه ۱۳۱۸

شماره: ۷۴۴ / م

پیوست: -----

 

[آرم]

وزارت دادگستری

دفتر محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

در پاسخ نامه شماره ۱۳۷۷۰ مورخه ۱۳ دی ۱۳۱۷ راجع بتظاهر چهل خانوار بهائی مذهب در قروه معروض میدارد – بدادستان سنندج دستور داده شد در اطراف قضیه بازجوئی نماید گزارش میدهد بین علی اوسط و پری نام مطابق مذهب بهائی عقد ازدواج واقع و فرخ عبدی سندی بخط خود تنظیم و چند نفر هم بعنوان گواه حاضر و گواهی بر وقوع قضیه داده‌اند بعداً قباله را بدفتر رسمی ثبت ازدواج برده که ثبت نمایند صاحب دفتر از ثبت آن خودداری و مراتب را باداره ثبت سنندج اعلام و اداره ثبت هم جریان را بدادسرا نوشته و درخواست تعقیب نموده است و اضافه مینماید از مجموع بازجوئی چنین استنباط میشود که چهل خانوار بهائی مذهب در قروه هستند و هر یک علیحده از محفل روحانی دستور گرفته مرتباً محفل تشکیل میدهند.

بدادسرای مزبور دستور داده شد این اشخاص را که ازدواج خود را مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی ثبت نکردهاند تعقیب نمایند.

از طرف وزیر دادگستری [امضاء]

 

[مهر- ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره: ۸۵۴

بتاریخ: ۱۸ فروردین ۱۳۱۸

 

[یادداشت دستنویش ۱:] سابقه – ۱۹ فروردین ۱۳۱۸

[یادداشت دستنویش ۲:] ثبت رسیده شد – ۲۰ فروردین ۱۳۱۸

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]