[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

 

مورّخهٴ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۴

شمارۀ: ۱۶۰

رونوشت نامهٴ شهربانی زاهدان به شهربانی زابل

 

شهربانی زابل

عطف به شمارۀ ۶۳ – ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۴، طایفهٴ بهائی‌ها تازگی به آن حدود نیامده‌اند و سال‌های متمادی است که در زابل سکونت و علاقهٴ ملکی دارند. به علاوه به واسطهٴ اختلاف مذهب و مسلکی که اخیراً دست‌آویز عدّه[ای] ماجراجو گردیده، ممکن است به بهانه‌ای مردم را تحریک به بلوا و اغتشاش بنمایند. بنابراین شخص رییس شهربانی هر محلّ از هر جهت مسؤول حفظ انتظامات حوزه مسؤولیّت خود بوده و با نظر فرماندار محلّ با کمال متانت و نزاکت و بی‌طرفی، هر گاه اشخاص بخواهند وسیله اسباب زحمت برای مردم فراهم نموده و یا بخواهند اختلال نظم نمایند و یا تظاهراتی بکنند، جدّاً جلوگیری و طبق مقرّرات قانونی آنان را تعقیب نمایند. بنابراین باید با نهایت دقّت در حوزهٴ مأموریّت و مسؤولیّت خود مراقبت کامل نموده، متوجّه باشید که از طرفین کوچک‌ترین حرکت خارج از نزاکتی که آرامش و انتظام عمومی را مختلّ سازد ناشی نشده و قبلاً شما باید از وقوع چنین اتّفاقات و دوئیّت‌ها مستحضر و جلوگیری نمایید. هر گاه در این مورد ذرّه[ای] قصور و تسامح دیده و یا شنیده شود، شخص شما و عموم کارمندان و پایوران مسؤول و مورد مؤاخذهٴ سخت قرار خواهید گرفت و به طوری که ضمن شمارۀ ۱۱۱ – ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۴ آموزش داده شده، چنان چه برای رفع اغتشاش محتاج به افراد نظامی باشید، به فرمانداری تیپ زاهدان نوشته شده، به هنگ آن‌جا آموزش دهند از هر حیث با شهربانی تشریک مساعی نمایند. لازم است با نظر آقای فرماندار محلّ به هنگ آن‌جا مراجعه نمایید. اینک رونوشت امریّهٴ بخش‌نامهٴ ریاست معظّم شهربانی کلّ کشور را برای اطّلاع به پیوست ارسال که طبق آن اقدام نمایید.

رییس شهربانی زاهدان، یاور خمارلو

رونوشت برابر رونوشت است.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]