[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور،

 فرمانداری شهرستان کاشان؛

 

[شماره ندارد]

[تاریخ:] ۳۰  خرداد ۱۳۲۴

[رونوشت صورت‌مجلس]

 

صورت‌مجلس

چون اختلافاتی بین اهالی آران تولید شده بود، لذا در تاریخ زیر جمعی از معتمدین با حضور آقای معاون فرماندار شهرستان کاشان قضیّه خاتمه و این جانبان متعهّدیم در صورت بروز اختلافات از این به بعد مطالب را به مقام محترم فرمانداری کاشان گزارش دهیم.

محلّ امضای حسین آقا آرانی و آقای افتخار الاسلام پیشوا و عالم محلّ و یک نفر دیگر از وجوه مسلمین

رونوشت با اصلی که به شمارۀ ۲۲ – ۳۱  خرداد ۱۳۲۴ محرمانه ثبت شده، برابر است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]