[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۴۸

شماره ۸۴۱ – ۱

پیوست -----

 

[آرم] شیر و خورشید

وزارت بهداری

بیمارستان فیروزآبادی

انجمن بهداری شهرری

اداره -----

 

آقای دکتر عزت اله فروهی متخصص بیهوشی بخش زنان و زایمان

برابر بند ۲ از تصویب نامه جلسه شماره ۷ – ۱۱ اسفند ۴۸ انجمن بهداری شهرری به علت عدم احتیاج و ضیق مالی بخدمت روزمزدی شما از تاریخ ۱۱ اسفند ۴۸ در بیمارستان فیروزآبادی پایان داده میشود

رئیس بیمارستان فیروزآبادی و مدیرعامل انجمن بهداری شهرری. دکتر شکرانی

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]