[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

[بدون شماره؛ تاریخ: تیر ماه ۱۳۲۳]

محرمانه

مستقیم

 

شرحی به عنوان وزرای هر وزارت‌خانه به طور خصوصی و محرمانه نوشته شود که اخیراً شنیده می‌شود کارمندان دولت در شهرستان‌ها، در تبلیغات مذهبی و دینی، به منظورهای سیاسی شرکت و چون این عمل با مادّهٴ ۸ آیین‌نامهٴ استخدام مباینت دارد و به کلّی ممنوع است، لازم است به وسیلهٴ بخش‌نامه، دستورات مؤکّدی صادر فرمایند که هیچ‌یک از کارمندان دولت حقّی ندارند در این قبیل دسته‌بندی‌ها شرکت نمایند و در صورت تخلّف منتظر خدمت و یا معاف از خدمت خواهند شد.

 

[حاشیه:] عطف به نامهٴ شمارۀ ۱۹۸۹، رونوشت بخش‌نامهٴ محرمانه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]