[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

باسمه تعالی

ابلاغ اتهام

شماره: ۹۹۴۴ / اف

تاریخ: ۵ اسفند ۱۳۶۵

برادر میرزا خلیل یزدانی فرزند خواجه حسین ابوابجمعی اداره آموزش و پرورش (بازنشسته) به اطلاع میرساند، حسب محتویات پرونده و گزارش و مدارک موجود

شما متهم به: عضویت در فرقه ضالۀ بهائیت

بند ۲ از ماده ۲۰ (بیست) قانون تخلفات اداری میباشید که حسب قانون مذکور جرم و خطا محسوب میشود. لذا بشما ابلاغ می‌شود که ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ رؤیت این ابلاغ دفاعیات خود را کتباً به دبیرخانه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل آموزش و پرورش استان فارس ارسال دارید •

تذکر: عدم ارسال دفاعیه در مهلت مقرره به منزله اعراض از دفاع محسوب و غياباً رای صادر و حق اعتراض نخواهید داشت.

رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش فارس

وفا عسکری [امضاء و مهر]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]