[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] آیندگان

[تاریخ:] سهشنبه ۸ خرداد ۱۳۵۸

[شماره:] ۳۳۶۲

[صفحه:] ۴

 

جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق پیروان مذاهب:

تبلیغ هر مذهب باید آزاد باشد

جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق پیروان مذاهب، با انتشار هدف نامه خود، اعلام موجودیت کرد. در این هدف نامه آمده است:

با توجه و اعتقاد به اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و بخصوص اصول زیر که میگوید:

- «هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد».

- «هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود – این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است و هر کس میتواند از این حقوق منفردا «یا مجتمعا» بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد».

- «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد».

جمعیت دفاع از آزادی و حقوق پیروان مذهب ضمن تائید بر استقلال و آزادی ایرانزمین و بر مبنای دفاع از حقوق پیروان مذاهب رسمی کشور بر اساس خواستههای اولیه زیر اعلام موجودیت میکند:

۱- بکار نگرفتن لفظ «اقلیت» برای مذاهب و جایگزینی آن با کلماتی نظیر «برادران»، «هم میهنان» یا «ایرانیان» در قوانین و رسانههای عمومی.

۲- عدم تبعیض مذهبی از لحاظ حقوق اجتماعی، سیاسی برای پیروان مذاهب.

۳- عدم تبعیض مذهبی در احراز مشاغل دولتی، غیر دولتی، قضائی و نظامی.

۴- آزادی استفاده از زبان و خط برای پیروان مذاهب (در نشریات، اجتماعات و پخش برنامه از رادیو تلویزیون و غیره)

۵- آزادی کامل برای پیروان مذاهب در نوع پوشش و اجراء مراسم مذهبی و سنتی.

۶- آزادی کامل برای پیروان مذاهب در تبلیغ و شناساندن و دفاع از اصول مذاهب خود چه از لحاظ تشکیل اجتماعات، درج در مطبوعات با پخش از رادیو و تلویزیون.

۷- احترام گذاشتن به اجرای مراسم مذهبی و سنتی و آداب و رسوم هر مذهب.

۸- پخش مراسم مذهبی و سنتی هر مذهب از رادیو و تلویزیون کشور

۹- در صورتیکه قوانین شرع یک مذهب منشاء قوانین کشوری باشد، قوانین شرعی و اجتماعی هر مذهب برای پیروان آن مذهب باید قابل اجراء باشد.

۱۰- حق دفاع از شئونات مذهبی و تحت تعقیب قرار دادن مفتری در صورت وارد آوردن اتهام به مبانی مذهبی و سنتی پیروان هر مذهب.

۱۱- احترام گذاشتن به مالکیت کلیه تأسیسات عمومی و اماکن آموزشی و مذهبی پیروان هر مذهب.

۱۲- آزادی کامل در نحوه اداره و سرپرستی و تدریس تعلیمات دینی در مراکز آموزشی متعلق به پیروان هر مذهب.

۱۳- آموزش و پرورش عمومی و مواد مندرج در کتب درسی نباید در جهت تبلیغ سوء یا رد مبانی یک مذهب باشد.

۱۴- آزادی در تأمین و مصرف خوراک و نوشیدنی از هر نوع که برای پیروان مذاهب مجاز و مطلوب باشد.

جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق پیروان مذاهب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]