[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: -----۱۳

شماره: ۵۶

پیوست: -----

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان شهرکرد و بختیاری

 

محرمانه و مستقیم

جناب آقای استاندار استان دهم

عده‌ای از اهالی محل شکوائیه به این فرمانداری راجع بطرد بهائیهای مقیم شهرکرد نوشتهاند که رونوشت آن برای مزید استحضار به پیوست تقدیم میشود.

در ایام محرم برای جلوگیری از هر پیشامدی چند نفر از آقایان بهائی را بفرمانداری خواسته و تذکرات لازم داده شد و بر روی همین اصل پیشآمدهایی که در سایر نقاط نمود در شهرکرد بهیچوجه بوقوع نه پیوست و چون آقای اشراقی رئیس بانک بمرخصی رفت اینک با وجودیکه از لحاظ انجام امور اداری مشارالیه آدم مرتب و مرد متینی است ولی چون این قسمت درباره او صدق دارد لذا متمنی است شرح [لازم] ببانک ملی مرکز نوشته شود که در اینموقع که ایشان بمرخصی رفتهاند از معاودت نامبرده خودداری و شخص دیگری بجای او گماشته شود.

فرماندار شهرکرد و بختیاری – خردپیشه

 

[یادداشت زیر نامه]

رونوشت شرح بالا جهت استحضار و صدور دستور مقتضی بوزارت کشور ایفاد می‌گردد.

فرماندار شهرکرد وبختیاری - خردپیشه

 

۵۶ – ۲ [تاریخ:] ۲۲ آبان ۱۳۲۹

[مهر ثبت در دفتر محرمانه وزارت کشور]

شماره: ۷۷۴۲

تاریخ: ۱ آذر ۱۳۲۹

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]