[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش تهران

موضوع پیش نویس

ضمیمه

مسئول پاکنویس

تاریخ تحریر----- ۱۳۶

تاریخ ثبت-----۱۳۶

تاریخ خروج -----۱۳۶

 

بسمه تعالی

آموزش و پرورش منطقه ۱۸ تهران

محترماً معروض می‌دارد دبستان سردار جنگل از ثبت نام دانش آموز پایه سوم آرزو [ناخوانا] به علت اینکه نامبرده طبق اظهارات والدین ایشان بهایی میباشد معذور [ناخوانا] ضمناً در این ضمینه [زمینه] با مسئول محترم دایره ابتدائی مشورت گردیده است.

مسئول دبستان سردار جنگل

[امضا روی مهر رسمی]

٢٣ شهریور ۱۳۶۴

 

[یادداشتهاى دستنویسی، شماره در پایین صفحه]

ن - ٢۶

١٧ / ١۵ – ٨ / ١٠ - ٨٣۵ -۴٢ 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]