[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۲۲

شمارۀ: ۳۷۷۹ /۳۳۱۴۸

 

محرمانه

 

استانداری دهم

با عطف به نامهٴ شمارۀ ۲۸۳ – ۳ شهریور ۱۳۲۲ راجع به تظاهرات بهائی‌ها در نجف‌آباد، قدغن فرمایید از هر نوع تبلیغات و تظاهراتی که موجب تهییج مردم و ایجاد بی‌نظمی و اختلال امنیّت عمومی است، جدّاً جلوگیری نمایند.

وزیر کشور [از طرف، امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] شمارۀ ۲۹۵ – ۳۱ شهریور ۱۳۲۲ محرمانه

ادارۀ شهربانی اصفهان: عطف به نامهٴ شمارۀ ۱۵۷ /۶۹۰ راجع به تظاهرات بهائی‌ها در نجف‌آباد، رونوشت نامهٴ ۳۷۷۹ /۳۳۱۴۸ وزارت کشور به پیوست برای اطّلاع ارسال می‌شود. از طرف استاندار استان دهم. [امضاء].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]