[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ژاندارمری کلّ کشور

 

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۲۹

شمارۀ: ۲۸۳۷۴ / ج ا

 

محرمانه، مستقیم

 

وزارت کشور

گزارش

محترماً معروض می‌دارد: بنا به گزارش ۱۶۹۸۳ / ج – ۱۱ آذر ۱۳۲۹ هنگ ژاندارمری تبریز در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۲۹ وسیلهٴ آقای شیخ الاسلامی ناظر هزینهٴ ژاندارمری، اطّلاع می‌رسد که یک عدّه از مسلمانان سیسان پرچم و کارت بین رعایا تقسیم نموده‌اند که به منازل خود نصب نمایند تا در موقع هجوم مسلمانان دهات هم‌جوار که در تاریخ ۱۱ آذر [۱۳۲۹] انجام خواهد گردید مشخّص باشند. بلافاصله فرماندهٴ گروهان با چند نفر ژاندارم در قریهٴ سیسان حاضر و مشاهده می‌کنند که در کوه‌ها و درّه‌های اطراف آبادی سیسان، مسلمانان اجتماع کرده و قصد حمله به بهائیان دارند. با احضار ۶ نفر از بهائیان و ۶ نفر از مسلمانان، اندرز و نصیحت‌های لازم به آنان داده شده و نیز از طرف آقای جوادی بازپرس شعبهٴ ١ که در محلّ حضور داشته، سخنرانی مشروحی مبنی به رفع اختلافات مرامی و مذهبی ایراد و بالنّتیجه طرفین تعهّد نمودند که به مرام و مذهب یکدیگر توجّهی نداشته و برادرانه زندگی نمایند. فرماندهٴ گروهان با مأمورین به استثنای مأمورین انتظامی مراجعت نمودند. استحضاراً به عرض رسید.

فرماندهٴ ژاندارمری کلّ کشور، سرتیپ گلپیرا، [امضاء]

 

[مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۸۵۸۰، تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۲۹]

[دستنوشته ۱:] انتظامات، ۲۳ آذر [۱۳۲۹]

[دستنوشته ۲:] ژاندارمری کلّ کشور، عطف به شمارۀ ۲۸۳۷۴ /ج ا – ۲۲ آذر ۱۳۲۹ مقرّر فرمایید مأمورین مربوطه از هر گونه تظاهر جلوگیری و در حفظ امنیّت محلّ مراقبت لازم به عمل آورند. رییس ادارۀ سیاسی، [امضاء]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]