[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۷۶۰۰۱

شماره خصوصی: ۸۱۹۵

جزوهدان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: سیاسی

دایره: -----  شعبه: -----

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

پیوست: یکبرگ

پاکنویس کننده:  -----

تاریخ پاکنویس: ۷ فروردین ماه ۱۳۲۳   تاریخ ثبت: -----   تاریخ تحریر: -----   تاریخ: خروج ۶ فروردین ۱۳۲۳

 

استانداری هفتم

رونوشت تلگرافی که بامضای نوراله هادیپور راجع به تحریکات عدۀ از اهالی آباده و ایجاد اختلافات مذهبی بعنوان جناب آقای نخستوزیری تلواً مقرر شود که [ناخوانا] از هرگونه تظاهراتی که مخل انتظامات محل و ایجاد دو دستگی است جلوگیری نمایند نتیجه اقدام را هم گزارش دهید.

وزیر کشور

[امضا]

مدیر کل

[امضا]

[یادداشت دستنویسی، شماره در بالای صفحه]

١٤ / ١

١٢ / ٢٩

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]