[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

[تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۲۶]

شمارۀ: ۱۹۱۴۱- س

پیوست: ------

 

محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

 

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۲۱۸۶ – ۱۹ بهمن ۱۳۲۶ راجع به شکایت تلگرافی اهالی کاشان و شیراز، مراتب ضمن شماره‌های ۱۷۴۱۷- ۱۴۰۹۶ – ۲۲ بهمن ۱۳۲۶ – ۱۹۳٠٧- ۱۴۶۴۵ – ۲۵ بهمن ۱۳۲۶ به عرض رسیده است. در مورد شکایت اهالی کاشمر نیز به استانداری نهم دستور داده شد که از تبلیغات و عملیّات مخالف نظم جدّاً جلوگیری و اسامی بهائی‌ها را نیز که در تلگراف مزبور اشاره شده جزو کارمندان ادارات هستند، با تعیین مشاغل و عملیّات آنها مشروحاً اعلام دارند. نتیجه به عرض خواهد رسید.

 

وزیر کشور،

[ امضاء: از طرف، فریدونی]

 

[حاشیهٴ ۱:] سابقه، ۲۳- ۱۲.

[حاشیهٴ ۲:] ۴- ۴۱۰۹ – ۲۳ اسفند ۱۳۲۶.

[حاشیهٴ ۳:] ملاحظه شد، بایگانی شود. ۲۴ اسفند ۱۳۲۶.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]