[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

 

شماره کتاب ۲۵۰۹

شماره -----

تاریخ وصول -----

 

[تلگراف]

از شهرضا

 

تاریخ اصل ۷

کلمات ۶۲

شماره ۱۶ /۶۴

 

استانداری ۱۳۶ قبل از وصول تلگراف، این فرمانداری از قضیّه مطّلع، طیّ ۱۲۷۴ – ۲۳ اسفند ۱۳۲۲ به شهربانی محلّ دستور جلوگیری و رعایت حفظ انتظامات داده بود و با این که موضوع مرتفع شده، مجدّداً به شهربانی و پادگان محلّ دستور مؤکّد داده شد که محرّکین را معلوم و معرّفی نمایند تا از طریق قانونی مورد تعقیب واقع شوند. ۱۳/

اشرفی

 

[یادداشتهای دستنویس در پائین صفحه:]

بایگانی شود

 

[امضا]

۲۹ فروردین ۱۳۲۳

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]