[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شورای محترم

با اخذ فتوکپی نامه فرم قرمز رنگ آماری صادر فرمایند

[امضا]

[مهر] [ناخوانا]

 

بسمه تعالی

فرمانداری محترم

نامبرده جزء فرقه بهائیت هستند و در محل ما تعداد ۸۰ خانواده از این فرقه زندگی می‌کنند و هر روز رو به افزایش است و لذا تصمیم گرفته‌ایم دیگر جلوی این کار گرفته شود و از آن فرم قرمزرنگ صادر نمی‌‌کنیم. والسلام

[امضا]

[مهر] [ناخوانا]

 

ریاست محترم شورای والفجر بعد از سلام حامل نامه موقتاً ساکن هستند ولی مفهوم نیست که جزء محل آموزشی [ناخوانا] یا نه هر طور صلاح خودتان است

[امضا]

۲۶ اردیبهشت ١٣۶۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]