[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

 

[تاریخ: اواخر آبان ۱۳۲۹]

شمارۀ: ۵۴۲

 

محرمانه

 

وزارت کشور

عطف به نامهٴ شمارۀ ۷۴۳۳ / م صادره از ادارۀ انتظامات، اشعار می‌دارد که هیأتی مرکّب از نمایندگان استانداری و ژاندارمری و دادگاه به محلّ اعزام و رفع اختلاف و نگرانی اهالی بروجن شده است.

استاندار استان دهم، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] ادارۀ سیاسی، ۴ آذر.

[دستنوشته ۲:] سابقه، ۵ آذر ۱۳۲۹.

[دستنوشته ۳:] سابقه ضمیمه شد، ۵ آذر.

[دستنوشته ۴:] خیلی فوری است. نامهٴ شمارۀ ۷۴۳۳ / م ضمیمه شود. ۶ آذر ۱۳۲۹

[مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۷۸۷۸، تاریخ: ۵ آذر ۱۳۲۹].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]