[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

دولت جمهوری اسلامی ایران

حکم برقراری حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی

فرم ع- ۴۴(۳- ۵۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱-وزارت/ مؤسسه: کشاورزی و عمران روستائی تعاون

 ۲ -شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- تاریخ و شمارۀ حکم بازنشستگی یا از کارافتادگی.

تاریخ: ۱۰ آبان ۵۹ شماره: [حذف شده]

۴- نام آقای: بهرام

۵- نام خانوادگی: نبی الهی

۶- نام پدر: علی گدا

۷- تاریخ تولد: روز ۱۵ ماه: ۱۲ سال: ۱۳۱۴

۸- شماره شناسنامه: [حذف شده]

۹- محل صدور شناسنامه: شهرستان [حذف شده]  استان / فرمانداری کل: [حذف شده]

۱۰ – جنس: مرد

۱۱- وضع مستخدم: بازنشسته

۱۲- تاریخ بازنشستگی یا از کارافتادگی: روز ۱ ماه ۱۱ سال ۵۹

۱۳-عنوان آخرین شغل یا پست ثابت سازمانی: متصدی عمران و نوسازی روستاها اداره کل تعاون مازندران

۱۴- گروه / نوع رتبه: ۶

۱۵- پایه: ۱۲

۱۶- وضع استخدامی مستخدم: مشمول قانون استخدام کشوری مصوّب  ۳۱ خرداد  ۱۳۴۵ ماده: ۱۳۷

۱۷- مستند قانونی برقراری حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی: باستناد تبصره اصلاحی ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و با رعایت تبصره ۸۵ / ف

۱۸-حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی: ۳۸۹۰۰ ریال

۱۹- بدهی کسور بازنشستگی:

نوع بدهی – کسور خدمت غیررسمی و نظام

مبلغ بدهی (به ریال) ۶۰۳۶۵

 قسط اوّل (به ریال) ۸۹۳

قسط ماهانه (به ریال) ۸۲۶

تعداد اقساط ۷۳

تاریخ استهلاک ۱اسفند  ۶۵

۲۰- حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی پس از وضع کُسور مندرج در ردیف ۱۹ تا تائید سازمان بازنشستگی کشوری از محل تنخواه گردان بعنوان علی‌الحساب قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱ بهمن ۱۳۵۹

۲۲- تاریخ و شمارۀ صدور حکم. تاریخ: ۱۸ بهمن ۵۹ شماره: ۴۹۷۶۲

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: غلامرضا پور ابراهیمی

عنوان پست ثابت سازمانی: سرپرست اداره کل کارگزینی و تشکیلات

نسخه: مستخدم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]