[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[نشریه:] جام جم

[تاریخ:] ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

[شماره:] ۴۰

[صفحه:] ۱۱

 

تقابل جلال با بهائیت

در شهریور سال ۱۳۷۵ شاپور راسخ از عناصر سرشناس بهائیت و معاون سازمان برنامه و بودجه در عصر هویدا طی مقالهای که در مجله راهنمای کتاب نوشته به تبلیغ ضمنی بهائیت پرداخت و نوشت «اخیرا نیز دو جنبش مهم مذهبی ایرانی، جهانگیر شده...» است.

زنده یاد جلال آل احمد در نامهای تند و کوبنده به مدیر مسئول آن مجله در اعتراض به این امر ضمن تمسخر معجزات این تخم دو زرده (یعنی بهائیت) خطاب به مدیر مسئول نوشت.

«- کلمه مسئول را که آن بالای مجله نوشتهای به رخت میکشم و به یادت میآورم که وقتی دارند مذهب رسمی مملکت را میکوبند و غالب مشاغل کلیدی در دست بهائیها است از سرکار قبیح است که زیر بال این اباطیل را بگیرید و این بنده خدای «راسخ» که یک عمر جان کنده تا جامعه شناس شناخته شود، این جوری خودش را لو میدهد. آخر این حضرت چطور جرأت میکند در دنیائی که هنوز سوسیالیسم و کمونیسم را با آن کبکبه و دبدبه (از روس و اروپای شرقی تا چین و ماچین...) نمی‌توان مذهب جهانگیر دانست این مذهب سازی بسیار خصوصی و بسیار در بسته و بسیار ترقی ساز و زداینده اصالتهای بومی را «مذهب جهانگیر» بنامند؟

کارنامه ٣ ساله جلال آل احمد کتاب زمان،

صص ۲۱۳۲۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]