[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

 

[ تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۲۹ ]

شمارۀ: ۱۴۶۶۱ /  ن

 

فوری است

 

استانداری دهم

عطف به شمارۀ ۱۱۶۹۰ – ۱۳ آبان ۱۳۲۹ عین تلگراف شمارۀ ۳۹۳۰، مورّخهٴ ۲۱ آبان ۱۳۲۹ مصطفیٰ اشراقی و چند نفر دیگر از اصفهان، تقدیمی به مقام نخست وزیری در شکایت از سوزاندن خانه و دکّان و متواری شدن رعایا و عدم تأمین جانی جهت استحضار تلواً ایفاد می‌دارد. خواهشمند است مقرّر فرمایند به موضوع شکایت رسیدگی فرموده و از نتیجهٴ اقدامی که در رفع شکایت و جلوگیری از هرگونه تظاهرات و تحریک معمول می‌دارند، ضمن اعادهٴ مرجوعه و صدور پاسخ شاکیان، ادارۀ انتظامات را مستحضر فرمایید.

رییس ادارۀ انتظامات

وسیلهٴ فرمانداری اصفهان، رونوشت برای اطّلاع آقای مصطفیٰ اشراقی ارسال گردد. [امضاء]، ۲۳ آبان ۱۳۲۹

رونوشت عطف به مرجوعهٴ شمارۀ ۲۲۸۸۵ – ۲۲ آبان ۱۳۲۹ جهت استحضار ریاست کلّ دفتر نخست وزیری ایفاد می‌گردد.

رییس ادارۀ انتظامات، [امضاء]، ۲۳ آبان [۱۳۲۹]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]