[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ-----

شماره-----

وزارت کار و امور اجتماعی

اداره کل کار و امور اجتماعی تهران

طرفین دعوی ----- نام و نام خانوادگی ----- محل کار یا محل اقامت -----

کارفرما-----

کارگر-----

کارگاه-----

 

رأی تصمیم هیئت:

با توجه به اینکه شاکیان در رابطه با فرقه ضاله بهائیت اخراج شده‌اند هیئت حل اختلافات با در نظر گرفتن نامه شماره ۷۷۱۵ مورخ خرداد ۱۳۶۰ معاونت نظارت بر روابط کار در وزارت کار و امور اجتماعی ضمن تائید رأی مورخ ١ آذر ۱۳۶۰ شورای کارگاه شرکت تولیدی تهران (کارفرما) را مکلف می‌نماید مبالغ زیر را بابت حقوق معوقه، خسارت و مزایای اخراج موضوع مواد ۲۴- ٣٣ قانون کار در وجه هریک از شاکیان به شرح زیر پرداخت نماید.

١- ولی‌الله محمدی / ۷۴۵۰۵۵ ریال

٢- فریدون مرادی / ۲۶۳۳۵۴ ریال

٣-امانت الله محبی / ۵۱۱۳۰۸ ریال

۴-هدایت الله بنفشه / ۲۵۶۵۶۰ ریال

۵-نعمت‌الله آگاه زاده/ ۷۳۹۴۳۲ ریال

۶-بدیع الله ایزدی /۵۷۲۸۱۰ ریال

٧-صمد ایزدی / ۶۳۰۱۴۰ ریال

٨-عباسعلی محمودی /۵۳۲۶۸۴ ریال

٩- زهرا معینی پور/ ۷۱۸۶۸ ریال

١٠- میتسو تیر گر/ ۶۴۲۰۹ ریال

١١- ثریا فخری /۱۴۱۸۱۹ ریال

رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

 

نمایندگان دولت

نمایندگان کارفرما

نمایندگان کارگران

 

[امضا روی مهر رسمی]

وزارت کار و امور اجتماعی

 

رونوشت برابر اصل است. ح-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]