[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

دفتر وزیر

شماره [ناخوانا]

تاریخ ١٠ فروردین [ناخوانا]

پیوست-----

بسمه تعالی

اداره کل کارگزینی  استان تهران

سازمان -----

با توجه باینکه پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بر پایه نظام اسلامی و ضوابط جمهوری اسلامی ایران اداره میشوند شایسته نیست هنوز هم در واحدهای تابعه این وزارتخانه افرادی باشند که صریحاً خود را منتسب بفرقه ضاله بهائیت میدانند لذا با استنباط از مفاد ماده ۱۴قانون استخدام کشوری و ماده ۶ آئین نامه استخدامی تأمین اجتماعی و نیز سایر آئین نامه های استخدامی که در آن ها عدم [ناخوانا] فساد عقیده را یکی از شرایط استخدام محسوب داشته  بنا بر این از ابتدا استخدام این قبیل افراد مجوز قانونی نداشته است دستور فرمائید سریعاً به پرونده افرادیکه متهم بداشتن عقیده بهائیت میباشند رسیدگی وکتباً موضوع را از آنان استعلام و چنانچه بر این عقیده اصرار و ابرام می ورزند حکم استخدام اولیه آنان را (چه باستناد قانون استخدام کشوری و چه باستناد آئین نامه استخدامی تأمین اجتماعی و یا سایر مقررات استخدامی صادر شده باشد) از بدو استخدام لغو و از تاریخ ١ بهمن ١٣۵٩ بخدمت آنان خاتمه داده شود و نسبت بسنوات خدمت هر یک نیز برابر موازین قانون کار اقدام نمایند.

دکتر هادی منافی

وزیر بهداری [امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

بسمه تعالی

[ناخوانا]

۲۴۹۳۵۵

١٢ دی ۱۳۵۹

رونوشت [ناخوانا]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]