[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

سال: ۱۳۱۸

از سنگسر به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۲۷۹، شماره تلگراف: ۱۲؛ تعداد کلمه: ۷۳، تاریخ اصل: ۲۶ [آذر ۱۳۱۸]، تاریخ وصول: ۲۷ آذر [۱۳۱۸]

 

وزارت دادگستری

رونوشت هیئت وزراء

رونوشت ثبت کل کشور

 

کمینه سیده خانم حیرانی [همسر] باب‌الله تبیانیان طبق قوانین بهائیت ازدواج مراتب بمقامات مربوطه عرض. در ۲۱ آذر ۱۳۱۸ دادسرای سمنان احضار و پس از بازجوئی آقای دادستان نظر به تعصب مذهبی قرار چهار هزار ریال وجه برای شوهرم صادر کفیل رسمی معرفی قبول ننموده و از عدم استطاعت پرداخت وجه زندانی. تقاضای تبدیل به کفیل و استخلاص را دارم.

سیده خانم حیرانی

[مهر اداره تلگراف تهران]

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

بایگانی گردد

۲۷ آذر ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]