[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی

برگ بازجوئی و صورتمجلس

صفحه-----

جلسه-----

نام-----

نام خانوادگی-----

صفحه-----

تاریخ-----روز-----١٣

گلاسه پرونده-----

 

کلاسه دادگاه – ۷۴ / ۱۴۵ / د

شماره دادنامه – ۷۴ / ١٠٩ / د - ر

بتاریخ ١٩ فروردین ١٣۷۴ جلسه شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد جهت رسیدگی به پرونده کلاسه

 ١٠٠٠ / ۵۹ / ٧٠ بتصدی امضاء کنندهٴ ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.

رأی دادگاه

در خصوص پرونده ١٠٠٠ / ۵۹ / ٧٠ موضوع اسداله مزیدی فرزند رمضان با توجه به محتویات پرونده و در گزارش شماره ١٠٩٧ / م / ٣٣ مورخ ۲۶ فروردین ١٣٧١ اداره محترم اطلاعات دادگاه موضوع اموال وی را از مصادیق حکم ۵۹ / ٧٠ این دادگاه دانسته و حکم به مصادره اموال وی بنفع مجتمع اقتصادی کمیته امداد یزد صادر و اعلام میدارد./ج

فلاح

رئیس شعبه ١ دادگاه انقلاب اسلامی یزد

[امضا]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

ثبت کامپیوتر شد

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]