[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار

شماره-----

تاریخ-----

پیوست-----

 

تلگرام

آموزش و پرورش سبزوار

دستور فرمائید از اول خرداد ماه ١٣۵۹ از ارجاع شغل و پرداخت حقوق کارمندان متهم به بهائیت خودداری و اسامی آنها بانضمام آخرین حکم حقوقی به کارگزینی اداره کل ارسال ٨٣١٨ رزمجو ۴۸۶۲ - ١٧ اردیبهشت ١٣۵۹

رونوشت در پیرو شماره ۴۸۸۴ – ۱۵ اردیبهشت ١٣۵۹ جهت اطلاع آقای مصباح دبستان ستوده فرستاده میشود.

نجف پور

آموزش و پرورش سبزوار

[امضا]

گیرنده / حسابداری

 

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

٢٧

٣٨٠ - ۲۵۱

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]