[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۶١ / م / ٢٢۶٣۴ - ١٣ ش / ۴۵۵٢

تاریخ: ٢٢ آبان ١٣٧٠

پیوست: دارد

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی تهران

 

ستاد اجرائی فرمان امام قدس سره الشریف

احتراماً، بدینوسیله تصاویر دادنامه شماره ٢٢٧٩۴ مورخ ۶ خرداد ١٣٧٠ و ٢٢٧٩۴ مورخ ١٢ آبان ١٣٧٠ صادره از سوی شعب سوم و اول دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در خصوص محکومیت وحید و شهاب و روحیه وحدت حق فرزندان حسین بپیوست ارسال میگردد. مقتضی است در اجرای حکم صادره نسبت به شناسائی و تملیک امور نامبردگان اقدام نموده و نتیجه را با ارسال لیستی از این اموال منقول و غیر منقول با ذکر مشخصات دقیق جهت درج در سوابق به این دادیاری اعلام فرمائید. /٣۴

 

شعبه دوم اجرای احکام

دادستانی انقلاب اسلامی تهران

[مُهر و امضاء روی مُهر]

 

[یادداشت دستنویسی‌ زیر نامه:]

بسمه تعالی: معاونت حقوقی ملاحظه و اقدام شود. [امضا] ٢ آذرماه ١٣٧٠

بسمه تعالی: پس از تشکیل پرونده سوابق عودت تا اقدامات اجرایی بعمل آید. [امضا] ٣ آذرماه

 

[مُهرهای متعدد در زیر نامه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]