[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

شرکت سهامی زمزم

[آرم]

بسمه تعالی

شماره ٩

تاریخ ١ دی ۱۳۶۰

 

آقای عوض رضائی

از تاریخ صدور این حکم بخدمت شما در شرکت سهامی زمزم خوزستان اهواز/ خونین‌شهر خاتمه داده میشود. بموجب حکم ۲۰۲۶۱ [تاریخ] ۱۶ آذر ۶۰ وزارت کار و حکم شماره ۱۶۸۲۶/-٣٠ [تاریخ:] ١٨ آذر۶۰ [ناخوانا] انقلاب مرکز لازم است برای تعیین تکلیف وضع پرسنلی و مالی خود از نظر بدهکاری به کارگزینی و امور مالی شرکت مراجعه نمائید.

سرپرست شرکت سهامی زمزم خوزستان

طاهر پور

[مهر رسمی]

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]