[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

مورخه: ۴ مرداد ۱۳۱۶

 

مستقیم – استدعای بذل توجه مخصوص

 

جناب آقای جم رئیسالوزراء

این جانبان چوبداران سنگسر مقیم طهران با نهایت احترام بعرض مبارک میرسانیم:

اخیراً شهربانی سمنان (۹) نفر از اقوام و بستگان این بندگان را بدون هیچ تقصیر و گناهی فقط باین عنوان که روز (۲۳) تیرماه ۱۳۱۶ که عید مذهبی آنان بوده دکاکین خود را در سنگسر بسته و تعطیل کرده بودند توقیف و زندانی نموده و عائلههای آنها مضطرب و امور زندگانیشان بکلی مختل شده است و حال آنکه در این دور درخشان ترقی و تعالی ایران همه کس خصوصاً صاحبان مشاغل و کسب آزاد از نعمت آسایش و امنیت بهره مند و اگر روزی بنا بمقتضیات شخصی تعطیل نمایند تاکنون مورد هیچگونه سوءتعبیر و تقصیر نبوده و نیست آنهم نسبت باشخاصی که همواره از رعایای صدیق بوده و بهیچوجه سابقه قصور و خلافی از آنها مشهود نبوده لذا از حضور مبارک استدعا داریم امر و مقرر فرمایند این (۹) نفر را که بکلی بیتقصیرند و تصور میکردند بستن دکان خلافی نیست مستخلص نمایند تا اسباب مزید دعاگوئی نسبت بذات اقدس همایون شاهنشاهی و آنوجود مبارک گردد.

امر امر مبارک است.

 

[زیر نامه] حاجبابا سبحانی – محمد شهریاری [مهر] – باقرعلی سبحانی [مهر] – [امضاء نامشخص] – معصوم سقائی [امضاء]- محمد [امضاء] – حسینقلی طاهری [امضاء]

 

آدرس: بازار سرای حاج محمدعلی

 

[مُهر- ورود بکابینه هیئتوزراء]

بتاریخ: ۴ مرداد ۱۳۱۶

نمره: ۶۷۱۲

 

[یادداشت بالای نامه] جواب داده شود. تعطیل و بستن دکاکین به غیر از روزهای رسمی که در نظامنامه نیامده است جرم محسوب میشود.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]