[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

اداره معارف و اوقاف خرم آباد

دایره: -----

 

بتاریخ: ۱۹ آذر ماه ۱۳۱۳

نمره: ۲۸۸۱

ضمیمه: -----

 

مقام منیع وزارت جلیله معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه دامت شوکته

محترماً عطف بمرقومه ۱۹۷۲۰ / ۴۳۷۸۵ / ۲۲ آذر ۱۳۱۳ معروض میدارد:

تا دو سال و نیم قبل گرچه بعضی مبلغین بهائی باین حدود میآمده و اقداماتی میکردهاند بعلاوه در بعض دوائر معدودی یافت میشدهاند لکن وجود آنها چندان تأثیری نداشته و مخصوصاً تمام اقدامات خود را مخفیانه نموده و کاملاً تقیه داشتهاند ولی از آن تاریخ (که شخصی دواساز موسوم بسیدجواد مهاجر که بواسطه همین سابقه مردم از قم تبعیدش کردهاند) وارد خرمآباد شده اتفاقا قریب سی نفر هم از مأمورین دوائر و کسبه تدریجاً باین شهر آمده و رویهمرفته مجالسی تشکیل دادهاند اخیراً علناً اقدام بتبلیغ نموده خود را در قبال مسلمانان و سایر فرق صاحب مذهب رسمی قلمداد نموده مرتباً بدعوت (البته اشخاص غیرمطلع و عامی) میپرداختهاند و حتی قصد خرید ملکی از محل عوائد اعانه داشته که خرم آبادیها اقدامات مؤثری نموده اگر یکی دو نفر بهائیان نسبةً مهم و کاری در این شهر نمیبود مهاجر را از این شهر هم اخراج کرده بودند از طرفی بطوریکه خاطر مبارک مستحضر است این طایفه چون معاشرین خود را ولو اینکه بمدت خیلی کم باشد جزء خود معرفی مینمودند لذا اعضاء معارف مخصوصاً از آنها اعراض نموده از ترس اتّهام حاضر نبودهاند که برای کسب اطلاعاتی هم داخل آنها شوند بخصوص از زمانیکه حضرات مطلع شدهاند که وزارت جلیله معارف دامت شوکة باین اقدام مبادرت فرموده و در سایر شهرها نیز اقداماتی برای منع تبلیغ شده است کاملاً جلسات خود را مخفی داشته معذلک ادارۀ معارف بوسیله اشخاص کاملاً طرف اعتمادی شروع بکشف اطلاعات نموده ذیلاً بعض قسمتها را بعرض مبارک رسانده اطلاعات کامل و دقیق را بعداً باستحضار خاطر مقدس خواهد رسانید:

۱-عدۀ بهائیان این شهر (که سوای دو یا سه نفر عموماً غیر بومی هستند) در حدود سی نفرند

۲-از این عدّه صدی ۷۵ عضو ادارات و بقیه کسبه هستند و در میان ادارات قسمت عمده جزء قشون و طرق هستند

۳-قبل از این اقدام تصمیم بافتتاح قرائتخانه و دارالتبلیغ رسمی داشتند ولی فعلاً منصرف شده در عینحال عموم آنان بواسطه لجاجت و اصراری که در ترویج مرام خود دارند معروف و مشهور هستند. ختاماً معروض میدارد که طرفداران این عقیده جلسات درس خصوصی و عمومی (اعم ا ز کلاس یا دبستان و غیره) نداشته و البته در آتیه اطلاعات بیشتری کسب و از لحاظ مبارک خواهد گذراند.

کفیل معارف و اوقاف استان [امضاء و مهر]

 

[یادداشت  دستنویس سمت راست نامه] مهر ورود به دفتر کل وزارت  معارف -  تاریخ: ۲۳ دیماه ۱۳۱۳  شماره: ۴۹۵۹۹

[مهر- ورود به اداره کل معارف] نمره: ۲۲۴۱۱ -  ۲۴ دی‎ماه ۱۳۱۳

[یادداشت دستنویس بالای صفحه: ۱] آقای تبریزی [ناخوانا] مذاکره شود – ۲۴ دیماه ۱۳۱۳

[یادداشت دستنویس بالای صفحه: ۲]  آقای نجم آبادی ضبط شود - ۱۳ بهمن ۱۳۱۳- اداره تعلیمات [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]