[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

شماره عمومی: ۵۳۹

شماره خصوصی: ۲۸ - ۴ /۳

جزوه دان: -----

پرونده: -----

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کنننده: هراتی

 

تاریخ نوشتن: ۱۷ فروردین ۱۳۲۲ تاریخ پاکنویس: ۲۷ فروردین ۱۳۲۲ تاریخ ثبت: ۳۰ فروردین ۱۳۲۲

 

اداره: دفتر وزارت خواروبار

بازگشت بنامه شماره ۴۵ – [تاریخ:] ۱۵ فروردین ۱۳۲۲ راجع بگزارش یکی از کارمندان اداره خواروبار کرمانشاهان، اینک رونوشت - رونوشت گزارش مورد [ناخوانا] به پیوست فرستاده میشود.

 

بازرسی مخصوص

[امضاء]

۱۷ فروردین ۱۳۲۲

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]