[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

دایره:-----

تاریخ: ٨ مرداد ماه ۱۳۲۵

شمارۀ: ۵۹۵۸- س- ۴۹۵۸- م

پیوست: دارد

 

محرمانه

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

تعقیب نامهٴ شمارۀ ۲۸۲۷۱۰ تیر ۱۳۲۵ شهربانی کلّ کشور راجع به عملیّات عدّه[ای] ماجراجو و قصد ریختن به منازل بهائی‌ها، حضوری تلگراف رمزی هم از استانداری نهم واصل گردیده بود و با استحضار از مدلول آن تعلیمات لازم به استانداری صادر گردید. اینک استانداری شرحی در خصوص برقراری آرامش نوشته‌اند که رونوشت آن تلواً برای استحضار عالی تقدیم می‌شود.

وزیر کشور، [ امضاء: از طرف، فریدونی]

 

[حاشیهٴ ۱:] ۱۴۶۹٩ مرداد ۱۳۲۵

[حاشیهٴ ۲:] بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]