[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ انتظامات

دایره:------

تاریخ: ۲۰ تیر ماه ۱۳۲۵

شمارۀ: ۹۲۶۸- ن -۴۶۶۲ - م

پیوست: دارد، ضمیمه شد

 

محرمانه، مستقیم

 

جناب آقای نخست وزیر

با تقدیم رونوشت تلگرافی شمارۀ ۸۱ فرمانداری زاهدان استحضاراً معروض می‌دارد: دستور تلگرافی به شهربانی کلّ و به فرمانداری از لحاظ آرامش محلّ صادر شد و به وزارت جنگ نیز نوشته شد که دستور مؤکّد برای حفظ انتظامات به فرماندهی تیپ صادر نمایند و مراتب بدین‌وسیله معروض گردید که چنان‌چه اوامری باشد، امر به ابلاغ فرمایند.

 

وزیر کشور

[امضاء: از طرف، فریدونی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]