[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور؛ ادارۀ سیاسی و گذرنامه؛ شمارۀ: ۱۹۸۹/ س/ ۱۷۳۳۳؛ تاریخ: ۲۳/۳/۱۳۲۳؛ محرمانه و خیلی فوری

 

جناب آقای نخست وزیر

بعد از قضایای شهریور ماه ۳۲۰، بهائی‌ها به منظور ترویج افکار خود عدّهٴ زیادی مبلّغین به نقاط کشور، حتّیٰ به دهستان‌های کوچک از قبیل نطنز و طالقان گسیل و در همه‌جا شروع به تبلیغات نموده‌اند. عملیّات مذکور احساسات دینی و تعصّب مذهبی اهالی محلّ را تحریک و عکس‌العمل شدیدی ایجاد نموده است. حتّیٰ در بعضی نقاط جمعیّت‌هایی به نام جمعیّت دینی و کانون اسلامی و غیره تشکیل شده است که منظور آنها عموماً مبارزه و جلوگیری از انتشار افکار و تبلیغات بهائی‌ها است و عملاً هم در بعضی نقاط اهالی محلّ به بهائی‌ها چیز نمی‌فروشند و آنها را به گرمابه و سلمانی راه نداده و در بعضی موارد درب خانه آنها را آتش زده‌اند؛ یا به وسیلهٴ اعلانات و نامه‌های بی‌امضاء آنها را به قتل تهدید می‌کنند و جدّاً تقاضا دارند که بهائی‌ها محلّ مسکونی خود را ترک کنند. استانداران و فرمانداران مربوطه از لحاظ حفظ انتظامات و جلوگیری از پیش‌آمدهای سوء، اقدامات لازم را معمول و اجرا می‌دارند، ولی غالباً این اقدامات منتهی به نتیجهٴ مطلوبه نشده و در بعضی مواقع بین این دو دسته زد و خورد و کشمکش هم واقع می‌شود و در این موقع است که فقط مقامات قضایی مداخله و مجرمین را مورد تعقیب قرار می‌دهند؛ ولی تعقیبات قضایی هم همیشه بعد از وقوع جرم انجام می‌شود و این امر مانع از پیش‌آمدهای سوء و توسعه دامنه زد و خورد بین این دو دسته نمی‌شود. چون از اغلب شهرستان‌ها از مأمورین رسمی گزارش‌هایی مبنی بر نگرانی و بیم مخاطرات شدید می‌رسد و حتّیٰ فرماندار قم اطّلاع می‌دهد که اهالی محلّ جدّاً تبعید بهائی‌ها را از آن‌جا خواسته که مشارٌالیه هم ناچار شده است برای اسکات موقّتی مردم، کمیسیونی تشکیل دهد و کمیسیون مزبور تبعید عدّه‌ای از بهائی‌ها را ضروری تشخیص داه است، ولی چون مبنای قانونی برای این منظور نداشته‌اند، ناگزیر شده که این عمل را با قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور از قبیل چاقوکش و غیره تطبیق دهند. چون این قبیل گزارش‌ها از اکثر نقاط کشور می‌رسد، لازم دانست مراتب را به عرض جناب عالی رسانده، استدعا نماید موضوع را در هیأت دولت طرح فرموده، از تدابیر و دستورات فوری که برای رفع نگرانی اتّخاذ خواهند فرمود، وزارت کشور را مستحضر فرمایند. در خاتمه عرض این نکته را لازم می‌داند که سابقاً مقرّر فرموده بودند در این زمینه تلگرافاً به بعضی از شهرستان‌ها دستوری برای جلوگیری از وقوع چنین وقایع صادر شود. امر عالی اجرا، ولی به جهاتی که در بالا ذکر شد، اقدامات استانداران و فرماندارن منتجّ نتیجهٴ مطلوبه نشده است.

نکتهٴ دوّم این‌که در بین مبلّغین بهائی و سر دسته‌های آنها غالباً از مأمورین و مستخدمین دولت وجود دارد که عملیّات و مداخلهٴ آنها بیشتر موجب تشدید پیش‌آمدهای سوء می‌گردد. نظر به این‌که طبق مادّهٴ ۸ قانون استخدام کشوری (اعمال نظریّات سیاسی در امور اداری و تبلیغات بر ضدّ مذهب رسمی مملکت و یا علیه حکومت ملّی، به کلّی ممنوع و موجب انفصال است) به نظر وزارت کشور، مقتضی است مراتب به کلیّهٴ وزارت‌خانه‌ها ابلاغ شود که از تبلیغات مأمورین و مستخدمین دولت جلوگیری شود.

از طرف وزیر کشور، [ امضاء: سروری ]

 

[حاشیهٴ ۱:] طبق نظریّهٴ وزیر کشور اقدام [ مقتضی ] به عمل آید.

[حاشیهٴ ۲:] ..... ۷۴۴؛ ۱۳/۴/۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]