[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

 

تاریخ: ۲ شهریور ۱۳۲۵

شمارۀ: ۷۳۰۸ / س/ ۶۱۳۶ / م

 

محرمانه

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۳۲۶۷ [۲۳۲۶۷] – ۱۹ مرداد ۱۳۲۵ موضوع شکایت محفل بهائیان ایران به طوری که ضمن شمارۀ ۵۶۶۰ / ۶۹۷۰ – ۱۵ مرداد ۱۳۲۵ به عرض رسانیده، در زاهدان و بیرجند انتظامات برقرار و به کار خود مشغول شده و مرتکبین تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. راجع به قضایای بروجن به استانداری دهم دستور رسیدگی و تعقیب مرتکبین داده شد. مجدّداً نیز تأکید گردیده است که نتیجهٴ اقدامات را اطّلاع دهند. پس از وصول پاسخ، مراتب معروض خواهد داشت.

وزیر کشور، [امضاء: از طرف، فریدونی]

 

[دستنوشته ۱:] بایگانی.

[دستنوشته ۲:] شمارۀ ۱۷۶۸ – ۳ شهریور ۱۳۲۵.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]