[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ انتظامات

تاریخ: ۴ بهمن ۱۳۲۶

شماره: ۲۶۵۷۸- ن-۱۴۱۷۹- م

پیوست: ندارد

 

فوری و محرمانه است

 

جناب آقای نخست وزیر

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۲۰۳۹۹ – ۲۹ دی ۱۳۲۶ به استانداری هفتم و شهربانی و ژاندارمری کلّ کشور دستور کافی و لازم داده شد که در حفظ انتظامات اقدامات لازم به عمل آورده، از تحریکات اشخاصی که موجب اختلال نظم و سلب آسایش افراد خواهند گردید، جدّاً جلوگیری و مرتکبین امر را شدیداً مورد تعقیب قرار دهند.

وزیر کشور، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] شمارۀ ۴- ۳۵۵۲ – ۵ بهمن ۱۳۲۶.

[حاشیهٴ ۲:] سابقه، ۵ بهمن ۱۳۲۶.

[حاشیهٴ ۳:] ملاحظه شد، بایگانی شود. ۷ بهمن ۱۳۲۶.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]