[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: سیاسی

دایره: -----

[تاریخ: حدود نیمه اول تیر ۱۳۲۶]

شمارۀ: ۴۱۹۵- ن-[ناخوانا]

پیوست: دارد

 

محرمانه

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

رونوشت گزارش شمارۀ ۲۸۷ – ۱۰ خرداد ۱۳۲۶ و شمارۀ ۲۹۳ – ۲۰ خرداد ۱۳۲۶ استانداری دوّم راجع به شیخ محمّد بیان‌الحقّ جهت استحضار عالی تلواً تقدیم می‌گردد. در موضوع بهائی بودن شهیدزاده رییس کارخانجات شرحی به بانک معدنی و صنعتی ایران نوشته شده است.

وزیر کشور، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] ملاحظه شد.

[دستنوشته ۲:] شهیدزاده گویا در حین شنا در دریا غرق شده است.

[دستنوشته ۳:] [شماره:] ۴- ۱۱۰۹، [تاریخ:] ۱۶ تیر ۱۳۲۶

[دستنوشته ۳:] ۱۸ تیر [۱۳۲۶]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]