[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

شماره عمومی : -----

شماره خصوصی :  ۲۲۱۸۶

جزوه دان:  -----

پرونده : ۴

نوع پیش‌نویس: -----

موضوع پیش‌نویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: [امضا]

نوشتن تاریخ: ----- ماه -----

تاریخ پاکنویس: ۱۸ بهمن‌ ۱۳۲۶

ماه: ۲۶

تاریخ ثبت: ۱۹ بهمن ۱۳۲۶

 

وزارت کشور

موضوع: شکایت اهالی کاشان و کاشمر از رفتار بهائیهای آنجا – و شکایت اردشیر از شیراز شکایت از رفتار عده برعلیه بهائیها

طبق نامه شماره ۷۵۵۰ – ۱۰ بهمن ۱۳۲۶ و تلگرام از کاشان و کاشمر به امضای محمدحسن متوسل و رضوان و عده دیگر به [ناخوانا] معروض افتاده و شکایت دارند که اشخاص مزاحم اهالی شده و به‌عنوان بهائی بودن اسباب زحمت آن‌ها را فراهم نموده‌اند تلگرام دیگری هم از شیراز به امضای اردشیر ماستر منشی محفل بهائیان آنها نیز معروض گردیده است اینک عین سه فقره تلگرام‌های مزبور برای ملاحظه و اقدام مقتضی به پیوست ارسال میگردد دستور فرمائید بشکایات مزبور از لحاظ حفظ انتظامات رسیدگی و نتیجه را اعلام دارند

[امضا] نخست وزیر

۱۸ بهمن [۱۳۲۶]

 

[ناخوانا] نتیجه بضمیمه ارسال میگردد[ امضاء]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]