[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری سوّم

 

تاریخ: [۴] اسفند ۱۳۲۲

شماره: ۴۰۸۸

 

محرمانه

 

وزارت کشور

از قراری که کفیل شهربانی تبریز ساعت ۵ عصر امروز، چهارم اسفند ۱۳۲۲ گزارش می‌دهد، امروز در آذرشهر اهالی محلّ به منزل چند بهائی حمله نموده، منازل آنها را غارت و آتش زده‌اند. در اثر مداخلهٴ شهربانی محلّ از توسعهٴ این تشبّثات جلوگیری شده و تقریباً هیجده نفر از غارت‌گران و آشوب‌طلبان از طرف شهربانی محلّ توقیف شده‌اند. در بدو امر برای رفع غائله دو نفر ژاندارم از طرف دستهٴ ژاندارمری برای تقویت شهربانی آن‌جا داده شده بوده است ولی احتمال می‌رود عناصر ماجراجو برای استخلاص هم‌دستان خودشان که در شهربانی محلّ توقیف هستند، به شهربانی حمله‌ور بشوند و چون قوای انتظامی در آن‌جا فوق‌العادّه محدود و فقط دو نفر ژاندارم و عدّهٴ مختصر مأمورین شهربانی حاضر هستند و البتّه برای جلوگیری از پیش‌آمدهای سوء تکافو نخواهد کرد، به ناحیهٴ ۲ ژاندارمری آذربایجان دستور لازم صادر گردید فوراً یک عدّه ژاندارم برای تقویت شهربانی آذرشهر اعزام دارند. نتیجهٴ حاصله در ثانی به عرض خواهد رسید.

معاون استانداری استان سوّم، مبصّر روشنی،

[امضاء: مبصّر روشنی]

 

[مهر: ورود به دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۲۵۲۱، تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۲۲].

[مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۷۹۸۰، تاریخ: ۱۴ خرداد].

[دستنوشته:] سیاسی.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]