[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت پُست و تلگراف و تلفن

اداره: دفتر وزارت

دایره: رمز

 

بتاریخ : ۳ آبانماه ۱۳۱۷

شماره: ۸۴۲۲ -۱۰ / ۱۴۹۰

ضمیمه: ۱

 

محرمانه مستقیم

 

جناب آقای نخستوزیر

محترماً رونوشت کشف گزارش رسیده از سنگسر برای آگهی خاطر مبارک به پیوست تقدیم و ضمناً معروض میدارد – مراتب به اطلاع دفتر مخصوص شاهنشاهی نیز رسیده است.

بجای وزیر پست و تلگراف و تلفن [امضاء]

 

مهر- ورود به دفتر هیئت ‎‎وزراء

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۱۷

نمره: ۱۰۳۱۷

ضبط شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]